เงื่อนไขช้อปลดหย่อนภาษี 67 (Easy E-Receipt)

  • สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสงวนไว้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่แอปพลิเคชัน GO Wholesale ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือชำระเงินปลายทาง หากลูกค้าเลือกรับสินค้าหลังวันที่ 15 ก.พ. 2567 ท่านไม่สามารถนำใบกำกับภาษีไปใช้ในโครงการช้อปลดหย่อนภาษี 67 Easy e-Receipt ได้ เนื่องจากวันที่ในใบกำกับภาษีระบุตามวันที่ท่านเลือกรับสินค้า
  • สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเฉพาะผู้มีเงินได้และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
  • สิทธิ์ลดหย่อนค่าสินค้าได้ สูงสุด 50,000 บาท*
  • สินค้าอื่นๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด Easy E-Receipt ยกเว้น ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ และสินค้าที่ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สามารถนำมาหักลดหย่อนได้เฉพาะค่าซื้อสินค้าและค่าบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ต้องได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
  • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด
  • *สำหรับใช้ลดหย่อนภาษีปี 2567 (ที่ยื่นในเดือนมกราคม – มีนาคม 2568)
  • * เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด