Happy GO Lucky ลุ้นรับโชค มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

ระยะเวลาของรายการ : 17ม.ค. 2567 – 13 ก.พ. 2567

สาขาที่ร่วมรายการ : สาขาศรีนครินทร์ 1, สาขาเชียงใหม่ 1, สาขาอมตะ, สาขาพัทยา 1, สาขาพระราม 2

รายละเอียดของรางวัล :

ของรางวัล จำนวนของรางวัล และมูลค่าของรางวัล  มีดังนี้

 

รางวัลที่ ของรางวัล มูลค่ารางวัลละ จำนวนของรางวัล รวมมูลค่าของรางวัล (บาท)
1 บัตรกำนัลโก โฮเซลล์ 10,000 บาท 50 รางวัล (10 รางวัล ต่อสาขา) 500,000 บาท
2 บัตรกำนัลโก โฮเซลล์ 5,000 บาท 100 รางวัล 500,000 บาท
3 คะแนน The1 5,000 คะแนน 400 รางวัล 250,000 บาท
  รวมมูลค่าของรางวัล   550 รางวัล 1,250,000 บาท

 

หมายเหตุ

 • ของรางวัล รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
 • *ของรางวัล – บัตรกำนัลโก โฮลเซลล์
  • สำหรับรางวัลที่ 1 ผู้โชคดีจะได้รับบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 ใบ (มูลค่ารวม 10,000 บาท
  • สำหรับรางวัลที่ 2 ผู้โชคดีจะได้รับบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 ใบ (มูลค่ารวม 5,000 บาท)
  • ผู้โชคดีสามารถใช้บัตรกำนัลโก โฮเซลล์ แทนเงินสดเพื่อใช้ซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุบนบัตรกำนัล ที่

โก โฮเซล์ทุกสาขา ไม่สามารถใช้ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโกแอปพลิเคชันได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • บัตรกำนัลโก โฮเซลล์ และคะแนน The1 ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือถอนเป็นเงินสดได้

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมรายการ

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น
 2. สมาชิกโก โฮเซลล์ เมื่อซื้อสินค้าในแผนกใดก็ได้ (ยกเว้น สินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ การซื้อสินค้าแบบเหมา หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล) ครบทุก 2,000 บาท/ ใบเสร็จรับเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม – ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) ภายในวันที่ 17 ม.ค.2567 – 13 ก.พ.2567 นำใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีภายในวันเดียวกัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แลกรับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ (2000 บาทขึ้นไปต่อ 1 สิทธิ์ จำกัด 10สิทธิ์ ต่อหมายเลขสมาชิก ต่อวัน)
 3. สมาชิกโก โฮเซลล์ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมจับฉลาก สามารถ กรอก หมายเลขสมาชิกโก โฮเซล์ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ลงบนคูปองชิงโชค และนำไปหย่อนลงในกล่องรับคูปองชิงโชค ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.2567 – 13 ก.พ.2567 สิทธิ์การชิงโชคทุกสิทธิ์ จะถูกรวบรวมไปไว้ที่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 177 ชั้นที่ 6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อทำการจับรางวัลต่อไป โดยการจับรางวัลจะเกิดขึ้น 1 ครั้งต่อ 1 สาขา โดยแบ่งเป็นกองคูปอง 6 กอง ดังรายละเอียดตามตารางด้านล่าง
 4. การติดต่อและประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ทางบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีโดยตรง และจะประกาศผลผ่านช่องทาง Website : https://Centralfoodwholesale.co.th รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

 

การจับรางวัล วันที่จับรางวัล วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กองที่ 1  คูปอง จาก บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด สาขา ศรีนครินทร์ 1 จับรางวัล วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา  10.00 – 11.00 น. 7 มี.ค. 2567
กองที่ 2  คูปอง จาก บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด สาขาเชียงใหม่ 1 จับรางวัล วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา  10.00 – 11.00 น. 7 มี.ค. 2567
กองที่ 3  คูปอง จาก บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด  สาขาอมตะ จับรางวัล วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา  10.00 – 11.00 น. 7 มี.ค. 2567
กองที่ 4  คูปอง จาก บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด  สาขาพัทยา 1 จับรางวัล วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา  10.00 – 11.00 น. 7 มี.ค. 2567
กองที่ 5  คูปอง จาก บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด  สาขาพระราม 2 จับรางวัล วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา  10.00 – 11.00 น. 7 มี.ค. 2567
กองที่ 6  คูปองทั้งหมดที่เหลือจากการจับรางวัลครั้งที่ 1-5 นำมารวมจับรางวัลในครั้งนี้ จับรางวัล วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา  10.00 – 11.00 น. 7 มี.ค. 2567

 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิสูจน์สิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัลก่อนการส่งมอบของรางวัล ผู้ที่ปลอมแปลงสิทธิ์ชิงโชคจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือสละสิทธิ์
 3. หากคูปองชิงโชคที่จับขึ้นมาได้นั้น ไม่ได้กรอกหมายเลขสมาชิก หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคูปองชิงโชคนั้น และจับคูปองชิงโชคใหม่แทน
 4. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดแคมเปญ หากการจับรางวัลได้ชื่อผู้โชคดีซ้ำจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นๆ แทนต่อไปจนครบทุกรางวัล และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

หมายเหตุ ผู้โชคดีในแต่ละรอบของการชิงโชคจะต้องไม่ซ้ำก้น และผู้โชคดีตลอดทั้งแคมเปญจะต้องไม่ซ้ำกันด้วย กล่าวคือ ถ้าผู้โชคดีได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากสาขาใดสาขาหนึ่งไปแล้ว ผู้โชคดีจะไม่สามารถมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในรอบของการชิงโชคอื่นๆ จากสาขาเดิมหรือสาขาอื่น ได้อีก เช่น ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 สาขาใดสาขาหนึ่งแล้ว ผู้โชคดีจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ 1 2 หรือ 3 จากสาขาเดิมที่ได้รับรางวัลไปแล้ว หรือสาขาอื่นได้อีก

 1. ผู้โชคดีจะต้องมาแสดงตนเพื่อรับของรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาติดต่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 2. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการมอบรางวัลแก่บุคคลดังกล่าว
 3. ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือ สละสิทธิ์ในการรับของรางวัล บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีรายต่อไปแทน ซึ่งผู้โชคดีรายต่อไปจะได้แก่ ผู้ที่บริษัทฯ ได้จับรางวัลสำรองไว้ในกรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนดังกล่าว และถ้าไม่มีผู้ใดมารับของรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัล
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% หรือตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินสด
 5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. สำหรับผู้ได้รับรางวัลเป็น คะแนน The1 และยังไม่เป็นสมาชิก The1 สามารถสมัครสมาชิก The1 เพื่อเป็นช่องทางในการรับรางวัล โดยจะต้องแจ้งหมายเลขสมาชิก The1 กับเจ้าหน้าที่โก โฮเซล์ หรือ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ตอนการยืนยันรับของรางวัล
 7. คะแนนพิเศษ จะเข้าบัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติภายใน 60 วันทำการ หลังจากการยืนยันรับของรางวัล
 8. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแสดงบัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัล
 9. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานหรือนิติบุคคล ผู้ที่จะได้รับของรางวัล ได้แก่ หน่วยงานหรือนิติบุคคลนั้นเท่านั้น และในการติดต่อรับของรางวัลกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด หน่วยงานหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลธรรมดา (“ผู้รับมอบอำนาจ”) คนหนึ่งคนใดเป็นผู้มารับของรางวัลดังกล่าว โดยหนังสือมอบอำนาจจะต้องประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับหน่วยงานหรือนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามแทนหน่วยงานหรือนิติบุคคลให้ครบถ้วนด้วย
 10. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับผลการจับรางวัลหรือเงื่อนไขการร่วมรายการ คำตัดสินของคณะกรรมการของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด
 11. สิทธิ์การชิงโชคทั้งหมด ไม่สามารถนำมาร่วมใช้ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่จัดโดยโก โฮเซลล์ ได้อีก
 12. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้
 13. สอบถามเงื่อนไขวิธีการร่วมรายการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 14. ผู้เข้าร่วมรายการได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขการร่วมรายการ ของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้
 15. บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่น เพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
 16. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน https://centralfoodwholesale.co.th/
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ 02-591-9800
 18. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม ‘Happy GO Lucky ลุ้นรับโชค มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท’ ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดต่อ และเผยแพร่ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ได้รับรางวัล โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://centralfoodwholesale.co.th/ หรือโทร 02-483-9199
 19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมรับของรางวัลสำหรับพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด โฮลเซลล์ จำกัด