เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่านยืนยันว่าท่านมีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป หากท่านมีอายุต่ำกว่า 10 ปี ท่านรับทราบว่าท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชีกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “โก โฮลเซลล์”) และผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

การใช้งานของผู้ใช้บริการ (Customer Journey)

ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ลงทะเบียนสมาชิก: ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ โก โฮลเซลล์ ต้องเป็นสมาชิกของบริษัท โดยการลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการ

2. เข้าสู่หน้าหลัก: เพื่อเข้าใช้งานระบบออนไลน์แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของ โก โฮลเซลล์ ผู้ใช้บริการต้องใส่รายละเอียดเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยการใส่ ชื่อ (username) และ รหัสผ่าน (password) ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัท เท่านั้น

3. เลือกซื้อสินค้า: ผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ ตามรูปแบบ และจำนวนที่มีขายบนช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ในกรณีผู้ใช้บริการ ต้องการซื้อสินค้านอกเหนือจากที่มีปรากฏบนช่องทางออนไลน์ของบริษัทหรือต้องการสั่งซื้อในจำนวนมากกว่าที่บริษัทกำหนดไว้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าประจำสาขาต่างๆ ของบริษัทได้

4. เลือกวันและเวลา สำหรับรับ/จัดส่งสินค้า: ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เลือก วัน และเวลา ที่ต้องการรับสินค้า ตามข้อมูลที่มีแสดงบนช่องทางออนไลน์ของบริษัท

5. การใส่รหัสส่วนลด หรือ โปรโมชั่นอื่นๆ: ผู้ใช้บริการสามารถใส่รหัส หรือใช้สิทธิ์ส่วนลดตามโปรแกรมส่งเสริมการขายในช่วงเวลานั้นๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อใช้ในการคำนวณยอดชำระสุดท้ายก่อนการชำระเงิน

6. สรุปจำนวนและยอดซื้อ: ผู้ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า จำนวนสินค้า และยอดเงินรวมที่ต้องชำระ โดยยอดดังกล่าวเป็นยอดสุทธิหลังรวมเอาค่าบริการทั้งหมด ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม และส่วนลดจากโปรแกรมส่งเสริมการขายมาคำนวณเรียบร้อยแล้ว

7. เลือกวิธีการชำระเงิน: ผู้ใช้บริการเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน เครดิตการ์ด, QR Promptpay หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

8. ชำระเงิน: ผู้ใช้บริการทำการชำระเงินผ่านช่องทางที่เลือกไว้ ในกรณีเป็นบริการชำระเงินปลายทาง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระเงินหลังจากการตรวจสอบสินค้ากับพนักงานขนส่งของบริษัท โดยทันทีก่อนการส่งมอบสินค้า

9. ตรวจสอบสินค้าพร้อมพนักงาน: ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของ ชนิด จำนวน และคุณภาพของสินค้ากับพนักงานขนส่ง โดยผู้ใช้บริการสามารถปฏิเสธการรับสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อ

10. ลงลายเซ็นรับสินค้า: หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และชำระเงินตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการต้องลงลายเซ็นยืนยันการรับสินค้าผ่านวิธีตามที่บริษัทกำหนด ถือเป็นนิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์และเป็นการจบพันธะการให้บริการระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

กรุณาอ่านข้อกำหนดในการใช้แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด การใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และระบบต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว และหากท่านไม่ยินยอมให้ข้อกำหนดนี้ผูกพันตัวท่าน กรุณาอย่าใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ โดยทาง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นจะผูกพันตัวท่าน ท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวเมื่อใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ และเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจจะมีขึ้นแล้ว แม้ว่าทางเราจะได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการยืนยันว่าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้มีความถูกต้องเหมาะสม แต่ท่านจะต้องไม่ด่วนสรุปว่าข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎอยู่บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ผ่านการปรับปรุงแล้วล่าสุดแล้ว รวมไปถึงด่วนสรุปว่าแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ นี้มีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับโก โฮลเซลล์

ข้อมูลทุกอย่างบนเแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองในรูปแบบของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เป็นของโก โฮลเซลล์ และ/หรือบริษัทลูกและแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ โก โฮลเซลล์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาได้เสมือนเป็นเจ้าของ โดยโก โฮลเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ และ/หรือในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่จะไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ใช้ได้ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้

การใช้เพื่อส่วนตัว

ท่านยอมรับว่าท่านจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่านให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้ของท่านรวมถึงกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนหรือผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของท่าน โก โฮลเซลล์ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

การใช้ส่วนบุคคล

ข้อมูลในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้จะใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าจะไม่นำไปเผยแพร่ ส่งต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ หรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์และที่อยู่ในระบบการทำงานของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เพื่อการใด ๆ และท่านจะต้องไม่คัดลอก เผยแพร่ หรือนำไปแสดงซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่แสดงอยู่บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้กับบุคคลภายนอก ท่านจะต้องไม่ติดต่อหรือเชื่อมต่อหรือทำซ้ำ/ลอกเลียน (mirror) ส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น พึงระลึกว่าทางโก โฮลเซลล์ไม่อนุญาตให้ท่านใช้ ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากโก โฮลเซลล์ หากมีการละเมิดสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีการดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม และท่านยอมรับที่จะชดใช้ ต่อสู้ในคดีความ และป้องกัน โก โฮลเซลล์จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลใด ๆ บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านยอมรับว่าการใช้เนื้อหาและข้อความหรือรูปลักษณะที่ปรากฏอยู่บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้เกิดผลร้ายอย่างที่สุด และในกรณีที่มีการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโก โฮเซลล์ ทางโก โฮลเซลล์มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยและค่าสินไหมทดแทนในทางกฎหมายที่เป็นธรรมในฐานะเจ้าของ รวมถึงสิทธิในการจำกัดห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนั้นต่อไป

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่ โก โฮลเซลล์ รวบรวมได้จากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ตามที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโก โฮลเซลล์

ข้อเสนอแนะและผลตอบรับ

ท่านยอมรับว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และจะรับผิดชอบในเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ท่านส่งมายังแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ท่านจะต้องไม่ส่งมาซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือข้อมูลอันมีลักษณะลามกอนาจาร ท่านยอมรับอีกด้วยว่าท่านจะไม่ส่งสิ่งใด ๆ ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์มายังโก โฮลเซลล์ อันเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลลับ หรือข้อมูลที่มีเจ้าของ เรายินดีที่ท่านให้ความสนใจกับโก โฮลเซลล์ แต่เราไม่ประสงค์ และไม่สามารถยอมรับความคิดหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับการออกแบบ เทคโนโลยีในการผลิต หรือคำชี้แนะอื่นใดที่ท่านอาจมีอยู่หรือได้ทำการพัฒนาขึ้นมาซึ่งท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นทรัพย์สินของท่าน ดังนั้น หากท่านส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ มายังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้หรือมายังส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เรามีสิทธิในการใช้ข้อมูล และ/หรือเนื้อหาเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่งต่อ นำออกแสดง แปล สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่อง และเผยแพร่โดยไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าโดยช่องทางหรือจะใช้วิธีการใด ๆ ในการเผยแพร่หรือนำออกแสดงซึ่งงานที่เป็นปัจจุบันหรือที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตก็ตาม นอกจากนี้ ท่านรับรองว่าท่านได้สละแล้วซึ่งสิทธิสงวนใด ๆ (ธรรมสิทธิ) ในตัวของข้อมูล/เนื้อหาที่ท่านส่งมา

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

การใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้และการส่งข้อความใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้รวมถึงประกาศเพื่อปกป้องข้อมูล

การสละสิทธิ์และการยกเว้นความเสียหายต่อเนื้อหา

โก โฮลเซลล์ จะไม่รับผิดต่อท่านและต่อบุคคลภายนอกหากเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้าขึ้นกับเนื้อหาของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ หรือต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เนื้อหาเหล่านั้น และภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โก โฮลเซลล์จะไม่รับผิดในค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมทั้งค่าเสียหายข้างเคียงใด ๆ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ อันเป็นผลจากการใช้เนื้อหาและระบบของแอปพลิเคชัน แม้ว่าโก โฮลเซลล์ จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายก็ตาม ทั้งนี้ โก โฮลเซลล์ อาจจะต้องรับผิดในค่าเสียหายอันเกิดจากการแสดงหรือนำเสนอข้อมูลโดยทุจริตโดยตัวโก โฮลเซลล์ เอง ในกรณีที่เกิดกรณีเสียชีวิตหรือมีผู้ใดได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทของโก โฮลเซลล์ ทาง โก โฮลเซลล์ จะใช้ความชำนาญและความระมัดระวังอย่างวิญญูชนในการตระเตรียมแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ แต่จะไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ไม่รับประกันการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้และตลอดเวลา ไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่รับรองว่าระบบการทำงานของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด โก โฮลเซลล์ ไม่รับรองว่าข้อบกพร่องเช่นว่านั้นจะได้รับการการแก้ไข แม้ว่าจะได้รับรู้ถึงข้อบกพร่องเช่นว่านั้นก็ตาม

เหตุการณ์นอกเหนือการควบคุม

โก โฮลเซลล์จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้ล่าช้าอันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามปกติธรรมดา (เหตุสุดวิสัย) หรือปรากฎการณ์ธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงการกระทำใด ๆ เหตุการณ์ การไม่เกิดเหตุการณ์ หรืออุบัติเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา และรวมถึงเหตุการณ์เฉพาะ (แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) ดังต่อไปนี้
- ภาวะปั่นป่วนวุ่นวาย จลาจล การบุกรุก การโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือการขู่ว่าจะมีการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่) หรือการขู่หรือการตระเตรียมทำสงคราม
- ภาวะที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมสาธารณะหรือส่วนตัว
- การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือการปฏิบัติเชิงบังคับอื่นใดในทางอุตสาหกรรม
- วาตภัย ระเบิด อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติอื่นใด
- ภาวะที่ไม่สามารถใช้ทางรถไฟ เรือขนส่ง อากาศยาน การขนส่งทางรถยนต์ หรือการขนส่งสาธารณะหรือส่วนตัวอื่น ๆ
- ภาวะเมื่ออยู่ในระหว่างเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
หากถือว่าการชำระหนี้ของเราได้เลื่อนออกไปในช่วงที่เหตุสุดวิสัยยังคงมีอยู่ เราจะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เท่ากับช่วงเวลานั้น หากเราไม่สามารถหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โก โฮลเซลล์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในสิ่งที่เกิดขึ้น

ราคาและการชำระเงิน

การชำระเงินตามคำสั่งซื้อสามารถชำระโดยผ่าน บัตรเครดิต และ QR Promtpay ที่แสดงในระบบของบริษัท หรือตามวิธีการส่งมอบสินค้าใด ตามที่ โก โฮลเซลล์กำหนดไว้ เท่านั้น โก โฮลเซลล์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด ดัดแปลง หรือยกเลิกวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวในขณะที่มีการใช้งาน

ราคาที่ปรากฎอยู่บนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้ ณ เวลาที่มีการสั่งซื้อเป็นเพียงราคาแนะนำ (guide price) ราคาของสินค้าที่จะเรียกเก็บจากท่านจะเป็นราคาที่แท้จริงที่แสดงไว้ในร้านค้า ณ วันที่ท่านได้ยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงคำเสนอเพื่อการส่งเสริมการขาย ถ้าหากมี ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คเอาท์ (check out) ถือว่าท่านยอมรับว่าราคาของสินค้านั้นอาจขึ้นหรือลงได้ในระหว่างวันที่มีการยืนยันคำสั่งซื้อและวันที่มีการส่งมอบ
การชำระราคาจะรวมค่าใช้จ่ายของสินค้าทุกชิ้นที่มีการสั่งซื้อและสินค้าทดแทนในราคาที่มีการซื้อขายในร้าน ณ วันนั้น และรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่งและค่าบริการ

ในกรณีเป็นบริการชำระเงินปลายทาง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระเงินหลังจากการตรวจสอบสินค้ากับพนักงานขนส่งของบริษัท โดยทันทีก่อนการส่งมอบสินค้า ในกรณีไม่สามารถชำระเงินได้ทันทีตามเงื่อนไข บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของสินค้า โดยยกเลิกการส่งมอบสินค้า หรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว  โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

พื้นที่จัดส่ง

ณ ปัจจุบัน โก โฮลเซลล์ จัดส่งสินค้าเฉพาะในบางพื้นที่ให้บริการ ท่านสามารถติดต่อเรา หรือไปยัง “สถานที่จัดส่ง” เพื่อตรวจสอบพื้นที่การจัดส่งของเรา โก โฮลเซลล์จะยอมรับและดำเนินการกับกับคำสั่งซื้อเฉพาะที่อยู่ในขอบเขตของพื้นที่จัดส่งเท่านั้น อย่างไรก็ดี หากท่านมีคำสั่งซื้อในปริมาณมากที่ไม่อยู่ในขอบเขตพื้นที่บริการ กรุณาติดต่อเราโดยตรงเพื่อสอบถามหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ บนแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดก็ตาม กรุณาติดต่อเราที่ Call Center 02-483-9199

คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อของท่านจะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อเพื่อซื้อสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ในคำสั่งซื้อภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ คำสั่งซื้อทุกอันจะต้องอยู่ภายใต้การยอมรับของโก โฮลเซลล์ กระบวนการชำระราคาของแต่ละคำสั่งซื้อจะไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อโดยโก โฮลเซลล์ ทั้งนี้ ถ้าหากมีการปฏิเสธคำสั่งซื้อของสินค้าใด ๆ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดย โก โฮลเซลล์ ทางโก โฮลเซลล์จะดำเนินการส่งคืนสินค้าหรือคืนเงินภายใต้นโยบายว่าด้วยการคืนเงินที่ใช้บังคับอยู่ ณ เวลานั้น

คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการตรวจสอบว่ามีสินค้าในคลังสินค้าหรือไม่ และในกรณีไม่มีสินค้าเหลือในคลังสินค้า หรือสินค้าเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ หรือไม่สามารถหาสินค้ามาได้ด้วยเหตุประการอื่น ๆ โก โฮลเซลล์สงวนสิทธิในการยกเลิก แก้ไข หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้ และโดยปราศจากความรับผิดหรือค่าชดเชยใด ๆ
แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นี้เป็นการให้บริการแก่กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจและบุคคลธรรมดาและเพื่อการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่านหากทางบริษัทเล็งเห็นหรือคาดหมายได้ว่าการสั่งซื้อสินค้า ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เป็นการสั่งซื้อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจหรือใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นการป้องกันการกักตุนสินค้าหรือกระจายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ดีการสั่งซื้อสินค้าปริมาณมากซึ่งเป็นสินค้าที่มีรายการส่งเสริมการขายหรือสินค้ายกลังจะมีข้อจำกัดการซื้อที่แตกต่างออกไปตามความเหมาะสมทางบริษัท เราขอสงวงนสิทธิ์ในการจำกัดสิทธิ์การซื้อเครื่องดื่มในกลุ่ม น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง และกลุ่มอื่นๆ ไม่เกินปริมาณสูงสุดต่อหมายเลขคำสั่งซื้อ ที่บริษัทกำหนดในขณะนั้น ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนชิ้นของสินค้า หรือขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดส่ง หรือขอยกเลิกคำสั่งซื้อตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้านั้น ๆ จะมีเพียงพอจำหน่ายให้กับลูกค้าจำนวนมากที่สุดโดยทั่วกัน เราอาจจำกัด และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านหากเราพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย โดยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีส่งถึงบ้านจะต้องกระทำภายใน 24 ชั่วโมงก่อนมีการรับสินค้า

เงื่อนไขการรับคะแนน The1

ท่านสามารถสะสมคะแนนเดอะวันได้ โดยการซื้อสินค้าทุก ๆ 100 บาท จะได้รับ 1 คะแนน ยกเว้น กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, นมผงเด็กสูตรทารกและสูตรต่อเนื่อง, อาหารเสริมสำหรับเด็กทารก, บริการชำระบิล, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงิน, บัตรอินเทอร์เน็ต, บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ร้านขายยา, ร้านค้าเช่า, ร้านหนังสือ, ฟู้ดคอร์ท และ สินค้าซื้อเหมา (ซื้อผลิตภัณฑ์ น้ำมันปาล์ม, กาแฟคั่วบด ปรุงสำเร็จ, น้ำดื่มโคล่า, ผงปรุงรส, นมข้นหวาน, เครื่องดื่มชูกำลัง, น้ำเชื่อม, นมยูเอชที, น้ำตาลทรายที่ มีบาร์โค้ดเดียวกันเกิน 40 ชิ้น จะคำนวณคะแนนสะสมเดอะวันในสินค้าบาร์โค้ดนั้นๆ ชิ้นที่ 1–40 เท่านั้น) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การคืนสินค้า

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความพึงพอใจในตัวสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไป และเราทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าสินค้าที่ถูกส่งจากศูนย์จัดส่งหรือสาขาของเรานั้นถูกต้องและได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างสมบุรณ์ เมื่อพนักงานของเรานำส่งสินค้าถึงจุดหมายตามที่ท่านกำหนดไว้แล้วนั้น ท่านจะต้องทำการตรวจสอบสินค้าตามรายละเอียดในใบส่งสินค้า พร้อมกับพนักงานของเราโดยทันที หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาปฎิเสธการรับสินค้า และแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อ กับพนักงานของเราทันที และฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าความยุ่งยากที่เกิดขึ้นของท่านจะได้รับการแก้ไขโดยทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อท่านน้อยที่สุด แต่หากท่านเปลี่ยนใจ ท่านสามารถคืนสินค้าที่ยังไม่มีการเปิดหีบห่อและที่ยังอยู่ในสภาพเดิมและอยู่ในสภาพยังไม่ได้ใช้งาน โก โฮลเซลล์จะยอมรับคืนเฉพาะสินค้าที่ยังอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่จัดส่งเท่านั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าที่ร้านสาขาของเราในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าก่อนที่ท่านจะรับมอบสินค้าจากพนักงานของบรษัท หรือสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงกับที่โฆษณา กรุณานำสินค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงินมาแจ้งที่เคาเตอร์บริการลูกค้า โดยส่งสินค้าประเภทอาหารสด ภายในวันที่ได้รับสินค้า หรือสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สินค้าอาหารสด ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ซื้อสินค้าซึ่งแสดงบนใบเสร็จรับเงิน

กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงคำสั่งซื้อ

เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งหากท่านได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ในบางครั้ง เมื่อท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบสินค้าที่พนักงานของเราจัดส่งมาให้ท่านพร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อจากเอกสารและใบเสร็จรับเงิน หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาแจ้งให้พนักงานของเราทราบทันที ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขโดยท่านจะได้รับความไม่สะดวกน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กรณีไม่รับสินค้า

เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในกรณีไม่ได้รับสินค้า ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราจะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการคืนเงินหรือจัดส่งสินค้าให้ท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ดีต้องเป็นไปตามกฎระเบียบบางอย่าง ในกรณีที่ท่านต้องการได้รับเงินคืนหรือสินค้าทดแทน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ท่านได้รับ ข้อความยืนยันว่าสินค้าได้รับการจัดส่งแล้ว ว่าท่านยังไม่ได้รับสินค้าการจัดส่งสินค้าถึงสถานประกอบการของท่านหรือที่บ้านของท่านพนักงานของเราจะโทรศัพท์แจ้งการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบก่อนถึงสถานที่จัดส่ง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พนักงานของเราไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้า และ/หรือผู้ที่ทำคำสั่งซื้อเมื่อถึงสถานที่จัดส่งนั้น พนักงานของเราจะทำการรอ ณ จุดส่งสินค้า 15 นาทีและพยายามติดต่อท่านในระหว่างนั้น หลังจากนั้นพนักงานของเราจะดำเนินการจัดส่งเจ้าถัดไปก่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการจัดส่งลูกค้าท่านอื่น ดังนั้น โปรดแน่ใจว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ขณะทำการเช็คเอาท์นั้นเป็นเบอร์ที่ถูกต้อง โปรดรับทราบว่าท่านไม่จำต้องให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันกับเบอร์ที่เป็น phone pin ของ The1 Card เพื่อใช้ในการรับสินค้าแต่อย่างใดกรณีท่านได้ทำการติดต่อกลับหาพนักงานภายหลัง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเส้นทางและประเมินเวลาการจัดส่งที่สามารถดำเนินการได้อีกครั้ง ซึ่งอาจมีความล่าช้าในการจัดส่งเกิดขึ้นในกรณีนี้แต่หากท่านไม่สะดวกรับสินค้าในเวลาดังกล่าวสามารถแจ้งขอเลื่อนวันและเวลาในการจัดส่งสินค้าได้ที่ Call Center 02-483-9199 หรือสนทนากับเจ้าหน้าที่ของเราได้เช่นกัน โดยอาจมีค่าบริการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม

การจัดส่งสินค้า ณ จุดหมายที่กำหนด

เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าอย่างตรงเวลา และถูกต้อง พนักงานของเราจะส่งมอบสินค้า ณ จุดหมาย ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัทเท่านั้น หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงจุดหมายการจัดส่ง ต้องทำการแจ้งเปลี่ยนผ่านช่องทาง Call Center หมายเลข 02-483-9199 เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวัน และเวลาในการจัดส่งที่เลือกไว้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในพิจารณาเลื่อน หรือยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจุดหมายการจัดส่ง น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อของลูกค้ารายอื่นๆ

การจัดส่งสินค้าในอาคาร

สำหรับการจัดส่งในพื้นที่อาคารสูง, สำนักงาน, คอนโดมิเนียมและ อพาร์ตเม้นต์ พนักงานของเราจะส่งมอบสินค้าที่ชั้นแรกของอาคาร (ชั้น G หรือ ชั้น 1) เท่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าให้กับคุณในบริเวณที่รองรับแทน เช่น บริเวณล้อบบี้ของอาคารสำนักงาน, ชั้นล่างคอนโดมิเนียมและอพาร์ตเม้นต์ บ้านพักอาศัยที่มีหลายชั้น ทางเราไม่อนุญาตให้พนักงานจัดส่งสินค้าส่งมอบสินค้า ในบริเวณพื้นที่ชั้นสูงกว่าพื้นดิน หรือชั้น 2 ขึ้นไป หรือ ทำการละเมิดข้อตกลงในการเข้าพื้นที่ของอาคาร สำนักงาน โรงแรม คอนโดและอพาร์เมนต์โดยเด็ดขาด เนื่องจากทางบริษัทคำนึงถึงข้อกำหนด ข้อตกลงและข้อกฏหมายในการเข้าพื้นที่ของบุคคลและนิติบุคคลและความปลอดภัยของลูกค้า

การส่งมอบสินค้า

ในการส่งมอบสินค้านั้น พนักงานขนส่งของบริษัท จะตรวจเช็ค และส่งมอบสินค้าในบริเวณตามข้อกำหนดของแนวทางการส่งมอบสินค้าในอาคาร และเสร็จสิ้นเมื่อมีการยืนยันสินค้าระหว่างลูกค้าและพนักงานขนส่ง ทางเราไม่อนุญาตให้พนักงาน ยก จัดเก็บ หรือจัดเรียงสินค้า ในพื้นจัดเก็บสินค้าที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่จัดส่ง เนื่องจากบริษัท คำนึงถึงมาตรฐานความสะอาด ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และข้อกำหนดการเข้าพื้นที่จัดเก็บสินค้าของลูกค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามข้อกำหนด ตามที่บริษัทชี้แจ้งข้างต้น

กรณีปฎิบัติผิดข้อกำหนด และเงื่อนไข

โดยที่ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิอื่นใดของ โก โฮลเซลล์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากท่านปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด โก โฮลเซลล์ อาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่โก โฮลเซลล์ เห็นว่าเหมาะสมเพื่อจัดการกับการปฏิบัติอันไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งรวมถึงการระงับเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของท่าน การห้ามไม่ให้ท่านเข้าถึงแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ และ/หรือการฟ้องร้องท่านเป็นคดีต่อศาล

การโอนสิทธิ

โก โฮลเซลล์ อาจโอน ทำสัญญาว่าจ้าง หรือตกลงกับพันธมิตรต่าง ๆ ของโก โฮลเซลล์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบหรือขอความยินยอมจากท่าน
กรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขตกเป็นโมฆะบางส่วน

หากข้อหนึ่งข้อใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ถูกศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใดวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้ออื่น ๆ ยังคงมีผลใช้บังต่อไป และถ้าข้อที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บังคับได้เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อนั้นได้ถูกลบออกไป ให้ถือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นได้ถูกลบออกไปแล้ว และให้ส่วนที่เหลือของข้อดังกล่าวนั้นมีผลใช้บังคับต่อไป

การโฆษณาและสปอนเซอร์

บางส่วนของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ อาจมีการโฆษณาหรือสปอนเซอร์ เจ้าของโฆษณาหรือสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลให้เนื้อหาที่นำเสนอในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ นั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาที่ใช้โฆษณาหรือสปอนเซอร์

ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปองและรหัสส่วนลด 

 • คูปองและรหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะบน เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ และสามารถใช้ได้ในขั้นตอนการยืนยันชำระเงินเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขพิเศษในแต่ละคูปองและรหัสส่วนลด
 • โก โฮลเซลล์ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หรือเพิกถอนการใช้คูปองและรหัสส่วนลด ในกรณีที่คูปองและรหัสส่วนลดได้ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยกล่าวถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 • กรณีที่น่าสงสัยหรือฉ้อโกง ในการใช้คูปองและรหัสส่วนลดแทนเงินสด เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขพิเศษในแต่ละคูปองและรหัสส่วนลด หากท่านใช้คูปองและรหัสส่วนลด แทนเงินสดในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีคูปองและรหัสส่วนลด The 1 รหัสได้ถูกใช้โดยหลายบัญชีผู้ใช้งาน หรือการชำระเงินหลายครั้งโดยผู้ใช้งานรายเดียวกันหรือกลุ่มผู้ใช้งานรายเดียวกัน และ/หรือการใช้คูปองและรหัสส่วนลด โดยเจตนาที่ไม่สุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเอาคูปองและรหัสส่วนลดไปขาย หรือใช้คูปองและรหัสส่วนลดกับคำสั่งซื้อโดยมีเจตนาที่จะไปขาย ท่านตกลงว่า โก โฮลเซลล์ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกสิทธิใดๆ ในคูปองและรหัสส่วนลดดังกล่าวต่อท่านได้ทันที รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สิทธิในทางที่ไม่ถูกต้องหรือโดยเจตนาที่ไม่สุจริตต่อท่าน โดยท่านตกลงจะชำระค่าเสียหายเช่นว่านั้นทันทีโดยไม่อิดเอื้อน
 • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองและรหัสส่วนลดหรือโปรโมชั่นการลดราคา ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆ เว้นแต่เป็นสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้ว หรือมีการใช้งานในสินค้าบางประเภทที่ไม่สามารถสร้างส่วนลดได้
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้กับคูปองและรหัสส่วนลด (เช่น ช่วงระยะเวลา, จำนวนเงินที่ลดราคา, และสินค้าที่ร่วมรายการ) และรหัสคูปองส่วนลดพิเศษเหล่านั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้และการเรียกคืนดังที่ระบุไว้ด้วย
 • คูปองและรหัสส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • โก โฮลเซลล์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นต่างๆ ได้ ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับผิดชอบของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์

โก โฮลเซลล์ เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตัวท่านเอง เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ ให้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแหล่งที่มาอื่นๆ และในขณะที่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ พยายามที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ นั้นถูกต้อง ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูง แต่เราจะไม่รับผิดชอบหากไม่มีเหตุอันสมควร เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยหรือผลที่ตามมาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวหรือจากปัญหาทางเทคนิคที่ท่านพบจากการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ หากเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์ ได้รับแจ้งว่าเนื้อหาในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นไม่ถูกต้อง เราจะพยายามแก้ไขข้อมูลนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังต่อไปนี้:

 • อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่อทางโทรคมนาคมของท่านไม่รองรับเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์
 • ปัญหาทางเทคนิค รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงักของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์
 • ความไม่เหมาะสม ไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์
 • เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น โก โฮลเซลล์  ไม่สามารถทำตามความประสงค์ของท่านได้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ให้ใช้และตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ภายใต้กฎหมายไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะต้องตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทยเท่านั้น