โก โฮลเซลล์ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ถึงคนรุ่นต่อไป

เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ
โก โฮลเซลล์

ธุรกิจต่างๆ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมถึงโก โฮลเซลล์ มีเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงที่จะสร้างและส่งต่อโลกที่น่าอยู่เพื่อคนรุ่นต่อ ๆ ไป พร้อมผลักดันองค์กรสู่ Green & Sustainable Retail องค์กรแรกของไทยอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกลยุทธ์ CRC ReNEW เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายในระยะสั้น ภายในปี 2573 ดังนี้

ความยั่งยืน
ทั้งห่วงโซ่คุณค่า
ของ โก โฮลเซลล์

โก โฮลเซลล์ มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจากคู่ค้าและผู้ผลิตที่มีความโปร่งใสและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตรายเล็กและรายใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านอาหารที่มีการจัดซื้อสินค้าจากเกษตรกรท้องถิ่นโดยตรง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่โก โฮลเซลล์ ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดการใช้พลังงานที่ผลิตจากเชื้อเพลิง ฟอสซิล อันนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา ใช้กรรมวิธีและเส้นทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดระยะทางและเวลาในการจัดส่ง ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการขนส่ง ติดตั้งตู้เย็นและตู้แช่ประหยัดพลังงาน นำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่า กำจัดของเสียด้วยวิธีที่เกิดประโยชน์สูงสุด และบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่องทางการสื่อสารครบวงจร

ในส่วนของการตลาดและการขายโก โฮลเซลล์ มุ่งพัฒนาช่องทางการขายและสื่อสารรูปแบบ Omnichannel เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้า และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ โก โฮลเซลล์มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านลูกค้าสัมพันธ์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งเป็นช่องทางในการนำเสนอสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน

สำหรับด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชนนั้น นโยบายสิทธิมนุษยชนของโก โฮลเซลล์ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลาย อาทิ การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติ