รวยทุกวันรับโชค 3 ชั้น ที่ GO Wholesale สาขาอมตะ

ชั้นที่ 1 ช้อปสินค้าราคาสุดปัง! 9 พ.ค. 2567 – 15 พ.ค. 2567

ชั้นที่ 2 รับคูปองส่วนลด มูลค่ารวม 300 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน โก โฮลเซลล์

 • ส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท/ใบเสร็จ (จำกัด 2 ใบ/ 1 หมายเลขสมาชิกตลอดแคมเปญ)
 • ส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท/ใบเสร็จ (จำกัด 2 ใบ/ 1 หมายเลขสมาชิกตลอดเคมเปญ)
 • ระยะเวลา 1 พ.ค 2567 – 15 พ.ค. 2567

ชั้นที่ 3 รับโชคทอง 7 วัน 7 บาท 
เงื่อนไข ในการใช้คูปองลุ้นโชคเฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกโก โฮลเซลล์ สาขาอมตะ

 

 • เมื่อซื้อสินค้าในแผนกใดก็ได้ (ยกเว้น สินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ การซื้อสินค้าแบบเหมา หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล) ครบทุก 3,000 บาท/ ใบเสร็จรับเงิน รับคูปองลุ้นโชคจำนวน 1 ใบ (จํากัด 10 ใบ ต่อหมายเลขสมาชิก ต่อวัน) ภายในวันที่ 9 พ.ค. 2567 – 15 พ.ค. 2567 นำใบเสร็จรับเงิน แลกรับคูปอง ที่จุดแลกของแถม แคมเปญจัดทำเฉพาะ GO Wholesale สาขาอมตะ เท่านั้น
 • เขียน ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ หมายเลขสมาชิกโก โฮลเซลล์ให้ชัดเจน ลงบนคูปองลุ้นโชค และหย่อนลงกล่องรับคูปองลุ้นโชค ณ จุดแลกของแถม
 • จับรางวัลครั้งที่ 1-7 ของทุกวัน ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2567 – 15 พ.ค. 2567 วันละ 1 รางวัล (รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล)เป็นรางวัล ทองหนัก 1 บาท มูลค่า 41,950 บาท (ราคาซื้อ ณ วันที่ 24 เม.ย.2567) (มูลค่ารวมทั้งสิ้น 293,650 บาท) และจะประกาศผลผู้โชคดีในวันถัดไปของทุกวัน (หมายเหตุ* คูปองที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละวัน จะไม่นำมาจับรางวัลในวันถัดไป)ทางบริษัทฯจะประกาศผลผู้โชคดีวันถัดไป ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2567 – 16 พ.ค. 2567 ผ่านช่องการ Facebook Fan Page: www.facebook.com/gowholesaleth หรือ เว็บไซต์ www.centralfoodwholesale.co.th/ รวมถึง สามารถมาตรวจรายชื่อผู้โชคดี ที่จุดโฆษณาหน้าจุดแลกของแถม
 • หากคูปองลุ้นโชคที่จับขึ้นมาได้นั้น ไม่ได้กรอกหมายเลขสมาชิก หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคูปองลุ้นโชคนั้น และจับคูปองลุ้นโชคใบใหม่แทน โดยผู้โชคดี จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567 บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดแคมเปญ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินสด ณ วันที่รับรางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 คิดเป็นจำนวนเงิน 5% ของมูลค่าทองในวันที่ชำระภาษี โดยอ้างอิงมูลค่า จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ณ เวลา 09.00 น. ของวันที่ชำระภาษี
 • อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://www.goldtraders.or.th/
 • แจ้งเพิ่มเติมข้อมูลเอกสารที่ผู้โชคดีต้องเตรียมมา สำหรับให้สาขาตรวจสอบว่าได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
  -กรณีบุคคลธรรมดา
     1.สำเนาบัตรประชาชน
  2.สำเนาบัตรสมาชิกโก โฮเซลล์ (หมายเลขสมาชิกจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรายชื่อผู้โชคดี)
  -กรณีนิติบุคคล
     1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัล
  2.สำเนาบัตรสมาชิกโก โฮเซลล์ (หมายเลขสมาชิกจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรายชื่อผู้โชคดี)
  3.เอกสารหนังสือรับรองบริษัท (ที่มีระบุรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  5.หนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้มารับรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.centralfoodwholesale.co.th/
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำนวนจำกัด หากคูปองหมดก่อนที่จะจับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมรับของรางวัลสำหรับพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด
 • ษริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ภาพถ่ายที่เป็นลักษณะของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ในการใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของช่องทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ
Share :