ประกาศผู้ที่ได้รังรางวัล GO SO FRESH

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลจากกิจกรรม คูปองลุ้นโชคเฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิก โก โฮลเซลล์ สาขาอมตะ

ประจำวันที่ รายชื่อผู้โชคดี หมายเลขสมาชิก
9 พ.ค. 67 คุณ บัญญัติ XXXXXX5274
10 พ.ค. 67 คุณปริชญา (บจก.วิวดี อ่างศิลา จำกัด) XXXXXX9494
11 พ.ค. 67 คุณนวลละออ XXXXXX4660
12 พ.ค. 67 คุณวรมล XXXXXX0261
13 พ.ค. 67 คุณ นิษฐ์สุดา XXXXXX4954
14 พ.ค. 67 คุณ สมทรง XXXXXX4155
15 พ.ค. 67 คุณ นพรัตน์ XXXXXX4842

 

เงื่อนไขในการรับรางวัลของผู้โชคดี จากกิจกรรม ช้อป ลด ลุ้น!!! ทอง 7 วัน 7 บาท รวยทุกวัน รับโชคทุกวัน ซื้อของที่ GO✨

 • เมื่อซื้อสินค้าในแผนกใดก็ได้ (ยกเว้น สินค้าประเภทบุหรี่ สุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นมผงเด็กแรกเกิด นมผงเด็กสูตรต่อเนื่อง กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ การซื้อสินค้าแบบเหมา หรือ Credit Sales และบัตรกำนัล) ครบทุก 3,000 บาท/ ใบเสร็จรับเงิน รับคูปองลุ้นโชคจำนวน 1 ใบ (จํากัด 10 ใบ ต่อหมายเลขสมาชิก ต่อวัน) ภายในวันที่ 9 พ.ค. 2567 – 15 พ.ค. 2567 นำใบเสร็จรับเงิน แลกรับคูปอง ที่จุดแลกของแถม แคมเปญจัดทำเฉพาะ GO Wholesale สาขาอมตะ เท่านั้น
 • เขียน ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ หมายเลขสมาชิกโก โฮลเซลล์ให้ชัดเจน ลงบนคูปองลุ้นโชค และหย่อนลงกล่องรับคูปองลุ้นโชค ณ จุดแลกของแถม
 • จับรางวัลครั้งที่ 1-7 ของทุกวัน ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2567 – 15 พ.ค. 2567 วันละ 1 รางวัล (รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล)เป็นรางวัล ทองหนัก 1 บาท มูลค่า 41,950 บาท (ราคาซื้อ ณ วันที่ 24 เม.ย.2567) (มูลค่ารวมทั้งสิ้น 293,650 บาท) และจะประกาศผลผู้โชคดีในวันถัดไปของทุกวัน (หมายเหตุ* คูปองที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละวัน จะไม่นำมาจับรางวัลในวันถัดไป)ทางบริษัทฯจะประกาศผลผู้โชคดีวันถัดไป ตั้งแต่ 10 พ.ค. 2567 – 16 พ.ค. 2567 ผ่านช่องการ Facebook Fan Page: www.facebook.com/gowholesaleth หรือ เว็บไซต์ www.centralfoodwholesale.co.th/ รวมถึง สามารถมาตรวจรายชื่อผู้โชคดี ที่จุดโฆษณาหน้าจุดแลกของแถม
 • หากคูปองลุ้นโชคที่จับขึ้นมาได้นั้น ไม่ได้กรอกหมายเลขสมาชิก หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคูปองลุ้นโชคนั้น และจับคูปองลุ้นโชคใบใหม่แทน โดยผู้โชคดี จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่มาติดต่อรับรางวัลภายในวันที่ 31 พ.ค. 2567 บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล
 • ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดแคมเปญ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินสด ณ วันที่รับรางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 คิดเป็นจำนวนเงิน 5% ของมูลค่าทองในวันที่ชำระภาษี โดยอ้างอิงมูลค่า จากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย ณ เวลา 09.00 น. ของวันที่ชำระภาษี
 • อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://www.goldtraders.or.th/
 • แจ้งเพิ่มเติมข้อมูลเอกสารที่ผู้โชคดีต้องเตรียมมา สำหรับให้สาขาตรวจสอบว่าได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง
  -กรณีบุคคลธรรมดา
     1.สำเนาบัตรประชาชน
  2.สำเนาบัตรสมาชิกโก โฮเซลล์ (หมายเลขสมาชิกจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรายชื่อผู้โชคดี)
  -กรณีนิติบุคคล
     1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับรางวัล
  2.สำเนาบัตรสมาชิกโก โฮเซลล์ (หมายเลขสมาชิกจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรายชื่อผู้โชคดี)
  3.เอกสารหนังสือรับรองบริษัท (ที่มีระบุรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
  5.หนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้มารับรางวัล
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด กติกา และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันทดแทนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.centralfoodwholesale.co.th/
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำนวนจำกัด หากคูปองหมดก่อนที่จะจับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรมรับของรางวัลสำหรับพนักงาน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด
 • ษริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การใช้ภาพถ่ายที่เป็นลักษณะของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ในการใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของช่องทางอินเตอร์เน็ตของบริษัทฯ