สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC  ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67 
ณ GO Wholesale ทั้งช่องทางหน้าร้านและออนไลน์


ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%
เพียง ลงทะเบียนที่นี่ ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น

ยอดใช้จ่าย คะแนน KTC FOREVER จำนวนเครดิตเงินคืน
1 – 9,999 บาท/เซลส์สลิป เท่ากับยอดใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืน 12%
10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป เท่ากับยอดใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืน 12%

หมายเหตุ : ไม่จำกัดยอดแลกคะแนนสูงสุดตลอดรายการ

เงื่อนไขสำหรับการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิตKTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Go Wholesale ทั้งช่องทางหน้าร้านและช่องทาง Online ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิตKTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยสแกนQR หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์promo/gowsales ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ 
 4. กรณีสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ มากกว่า 1 บัตร เคทีซีจะพิจารณายอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ เพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ
 5. หากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 6. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สามารถใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 7. การคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิ์ตามรายการนี้ หากยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปมีเศษสตางค์ เคทีซีจะปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาท
 8. สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ1 เซลส์สลิป เท่านั้น
 9. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน 

 

เงื่อนไขทั่วไป

 

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่ เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่KTC PHONE 02 123 5000

 

Share :