วิธีรับส่วนเครดิตเงินคืน:

ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนทาง Uchoose หรือ SMS ภายในวันที่ทำรายการครั้งแรก เพื่อรับเครดิตเงินคืน
พิมพ์ GWM (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 081-278-2222 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์)

เงื่อนไขการให้เครดิตเงินคืน:

 • อัตราดอกเบี้ยปกติ 16% ต่อปี ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบัตรเครดิต:
 •  สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 •  บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกบัตรที่คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระที่ดีจนถึงวันที่บริษัทฯ มอบสิทธิประโยชน์
 • บริษัทฯจะงดระงับการให้สิทธิประโยชน์หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ (รวมทั้งคะแนนสะสม) หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของสมาชิกบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกบัตรได้รับในกรณีที่มีการให้สิทธิประโยชน์ไปโดยผิดหลง หรือกรณีที่สมาชิกบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง หรือกรณีมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ หรือกรณีใช้บัตรเครดิตเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หรือใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้า/บริการของ ร้านค้าซึ่งสมาชิกบัตรมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือใช้บัตรผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า/บริการหรือไม่เป็นไปตามสัญญา บัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี)
 • กรณีสมาชิกบัตรไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการมิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกบัตรยอมรับว่าการดำเนินการของบริษัทฯ ถูกต้องแล้ว
 • บริษัทฯ ถือตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบของบริษัทฯ เป็นสำคัญ กรุณาเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง เงื่อนไขการให้เครดิตเงินดีน:
 • บริษัทฯจะมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา และ โก โฮลเซลล์ ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 67 ถึง 31 ก.ค. 67 เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน และ ผ่อนชำระต่อเซลล์สลิปครบตามเงื่อนไขหลังจากหักส่วนลด ทุกอย่างแล้ว
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ได้แก่ ยอดซื้อสินค้าที่พื้นที่ช่า, ร้านอาหาร, การสั่งซื้อสินค้าแบบ MAIL ORDER, การซื้อ สินค้าเพื่อการพาณิชย์ รายการซื้อสินค้าที่ไม่ได้ทำรายการผ่านเครื่องอนุมัติวงเงินอัตโนมัติ (EDC) และ E-WALLET ทุกประเภท
 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นส่วนลดสำหรับพนักงานในเครือเซ็นทรัล
 • ยอดใช้จ่ายที่เข่าร่วมรายการไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • สมาชิกบัตรจะต้องลงทะเบียนทาง SMS หรือลงกะเบียนฟรีผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE โดยจะต้องได้รับข้อความตอบกลับจากระบบอย่างถูกต้องภายในวันที่ทำรายการจึงจะกีอว่าสมบูรณ์ทั้งนี้ระบบจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกายหลังจากการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป ต่อเดือน และจำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะคำนวณเครดิตเงินคืนรวมกับบัญชี บัตรหลัก และจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันหลังจากวันที่ทำรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 1 พ.ค. 2567 – 31 ก.ค. 2567 ที่โก โฮลเซลล์ ทุกสาขา และโก โฮลเซลล์ออนไลน์
Share :