ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมของเรา
ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม
  เราจะเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้โดยตรงจากท่านซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้:
  • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล เป็นต้น
  • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น รูปภาพ เพศ สัญชาติ การศึกษา หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร วันเกิด บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน อาชีพ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
  • ข้อมูลที่ให้ความสนใจ เช่น ข้อมูลที่ระบุความสนใจของท่านในการฝึกอบรมของเรา เป็นต้น
  • ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ท่านรู้จักเราได้อย่างไร และความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาด และการฝึกอบรมใหม่จากเรา และรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ เป็นต้น
  • ข้อมูลทางด้านการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเดบิต/เครดิต และ/หรือ
  • ข้อมูลอื่นๆ: ผลการประเมิน เวลาที่เข้าร่วม ไลน์ไอดี (LINE ID) ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดและการบันทึกวีดีโอ ณ สถานที่ของเรา และเสียงที่บันทึก เป็นต้น
 2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • เพื่อจัดการฝึกอบรม
  • เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางสัญญากับท่านภายใต้สัญญาใดๆ ที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการใดตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว
  • เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของท่าน
  • เพื่อระบุตัวตนและตอบสนองคำขอของท่าน
  • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของเรา
  • เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของเรา
  • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา
  • เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ
  • เพื่อป้องกันหรือยับยั้งซึ่งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของท่าน
  เมื่อเรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านหรือหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อจัดการฝึกอบรมให้แก่ท่าน)
 3. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง
 4. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้
  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
  รายชื่อบริษัทในเครือของเราสามารถดูได้ ที่นี่
 5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วก่อนจะดำเนินการโอน
 6. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้
 7. การติดต่อเรา
  หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่
  1) ชื่อบริษัท
  • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด
  • หัวหมาก ทาวน์เซ็นเตอร์ ชั้น 6 เลขที่ 177
  ถนน รามคำแหง แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • cfwgovoice@central.co.th
  2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ป
  เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • อีเมล dpo@central.co.th